Hôm nay, Vô va đi học về, mặt buồn thiu.
Bố hỏi: vô va, sao buồn thế?
Vova: con bi điểm 0 môn toán.
- Sao lại bị điểm 0?
- Cô giáo hỏi con 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4.
- Thế thì đúng rồi còn gì nữa.
- Cô giáo lại hỏi con 2×2 bằng mấy.
- Thế thì khác đéo gì?
- Đấy, con cũng trả lời thế và cô giáo cho con 0 điểm.